VELIKOSTI

10x30 (4"x12") | 30,8x61,5 (12"x24") | 30x60 (12"x24") | 35,8x35,8 (14"x14") | 45,5x45,5 (18"x18") | 61,5x61,5 (24"x24") | 60x60 (24"x24") | 60x120 (24"x48") | 90x90 (36"x36")

POVRŠINE

Naravne
30,8×61,5 (White, Grey, Black, Moka)
35,8×35,8 (White, Grey, Black, Moka)
45,5×45,5 (White, Grey, Black, Moka)
61,5×61,5 (White, Grey, Black, Moka)

Ratificirane
10×30 (White, Grey, Black, Moka)
30×60 (White, Grey, Black, Moka)
60×60 (White, Grey, Black, Moka)
60×120 (White, Grey, Black, Moka)
90×90 (White, Grey, Black, Moka)

Stenske ploščice – Double firing 
20×50 (Grey, White)
20×50 (Decoro Grey, Decoro White)

AMBIENTI

THE EXCELLENCE IN ITALIAN CERAMICS

KONTAKTIRAJTE NAS